1/14/2015

NGÔI NHÀ

(Ngôi nhà gần mười năm gắn bó. Bây giờ đóng cửa chờ bóng dáng ba mẹ con.)